Reklamace a vrácení zboží

 

1 svet_uklidu_final final orizle web BILE 

Něco se nám nepovedlo? Chcete zboží vrátit a nebo ho reklamovat? Mrzí nás to, ale jsme tu pro Vás a budeme se snažit vše vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Zboží můžete ve lhůtě 14-ti dnů vrátit buď osobně na našem Showroomu BC system  Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy a nebo postupujte dle formuláře pro odstoupení od smlouvy: Bestclean System s.r.o. - formulář pro odstoupení od smlouvy 9.1.23

Odstoupit od smlouvy může maloobchodní odběratel, podrobnější informace najdete ve formuláři a také v našich obchodních podmínkách. 

 

Chcete zboží reklamovat? Návod najdete níže:

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

(příloha č. 2 obchodních podmínek společnosti Bestclean System s.r.o.)

 

Tento reklamační řád tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást obchodních podmínek společnosti Bestclean System s.r.o., IČO: 01728709, DIČ: CZ 01728709, se sídlem Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 - Košíře, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210954 (dále jen „prodávající“) jako prodávajícího.


Zpracování objednávek věnujeme maximální potřebnou péči a důsledně kontrolujeme celý proces. I přes naši snahu může dojít k tomu, že nebudete oprávněně zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád.

 V případě dodání zboží s vadami, které nebyly zjevné při převzetí zboží, máte jako zákazník nárok uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu za níže uvedených podmínek, a to výhradně u prodávajícího.

 PRAKTICKÁ ČÁST

Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího:

a) korespondenčně na adrese: Bestclean System s.r.o. (reklamace), Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy (dále jen „korespondenční adresa“);
b) 
osobně v provozovně prodávajícího (IČP: 1012383288) na adrese Bestclean System s.r.o., Hofbauerova  626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy (dále jen „adresa provozovny“).

Při uplatnění reklamace musíte předložit číslo objednávky nebo daňový doklad.

 Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup:

 A. Zaslání výrobku na korespondenční adresu prodávajícího, vyplnění reklamačního formuláře a jeho zaslání na e-mailem:

 1. Na našich webových stránkách si vytiskněte Bestclean System s.r.o. - reklamační protokol 9.1.23
 2. Vyplňte reklamační protokol, nezapomeňte uvést důvod reklamace, podrobnější popis vady, případně preferovaný způsob vyřízení reklamace a odešlete nám ho e-mailem.
 3. Zabalte reklamované zboží a nezapomeňte do balíku přiložit vyplněný reklamační protokol a kopii daňového dokladu nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje.
 4. Zašlete balík na korespondenční adresu:

Bestclean System s.r.o. (reklamace), Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Upozorňujeme, nezasílejte reklamované zboží na dobírku (poštovné za vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující). O průběhu reklamace budete průběžně informováni e-mailem, případně se s Vámi spojíme telefonicky.

 B. Osobní reklamace v provozovně:

Navštivte naši provozovnu na adrese Bestclean System s.r.o., Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 – Řepy a náš pracovník s Vámi sepíše reklamační protokol na místě. O průběhu reklamace budete průběžně informování e-mailem, případně se s Vámi spojíme telefonicky. 

FORMÁLNÍ ČÁST
I. Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.  Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: (a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; (b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; (d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; (e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 II. Reklamace v případě záručních vad

 1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí zboží. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce. Prodávající neodpovídá: (a) za vady věcí, které se rychle kazí; (b) za vady věcí použitých, je-li vada na věci v převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny; (c) vadu, pokud vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (uplynutím životnosti); (d) je-li vada způsobena kupujícím a/nebo třetí osobou a vznikla nesprávným užíváním. 
 1. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady podle výše uvedené lhůty, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. 
 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady vzniklé v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel za předpokladu, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující podle své volby: (a) právo na dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějícího zboží; (b) opravu zboží; (c) přiměřenou slevu z kupní ceny; (d) odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy má kupující: (a) právo na odstranění vady; (b) přiměřenou slevu. 
 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. I. odst. 2. tohoto reklamačního řádu, může kupující, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
 1. Kupující nemá právo ze záruky, (jedná se o veškeré vlivy, které se samotnou věcí nesouvisejí, přicházejí z vnějšího prostředí a s funkcí věci nemají žádnou souvislost; spadají sem tak nahodilé události, jako je vyšší moc, chování třetích osob a chování kupujícího). 
 1. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství. 
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Zejména pokud vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží, či poškozením v důsledku vyšší moci.

 

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 1. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 
 1. V případě uznané reklamace odstoupením od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny na bankovní účet kupujícího, bude kupní cena připsána na bankovní účet kupujícího do čtrnácti (14) pracovních dnů od schválení způsobu řešení reklamace. 
 1. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu vyřízení reklamace nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 IV. Urgence nedodaných zakázek

Při urgenci objednaného a zaplaceného, ale nedodaného zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu tyto údaje:

a) číslo objednávky obdržené v potvrzení prodávajícího;
b) druh a množství objednaného zboží;
c) datum odeslání objednávky kupujícím.

 IV. Závěrečná ustanovení

 1. Reklamaci nelze uznat u zboží:
  a) jehož záruční lhůta již uplynula před uplatněním reklamace;
  b) již spotřebovaného;
  c) nevhodně skladovaného.

 

 1. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 9.1.2023.

 

Bestclean System s.r.o.

Martin Vaněk, jednatel, v.r.