Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I.Základní ustanovení

 1. Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Bestclean System s.r.o., IČO: 01728709, DIČ: CZ01728709, se sídlem Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 - Košíře, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210954 (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tj. jako spotřebitel), jakož i fyzické anebo právnické osoby, která tak činí jako podnikatel (dále společně jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.svetuklidu.cz (dále jeninternetový obchod).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 5. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a Pravidel ochrany osobních údajů seznámil a souhlasí v nimi.

 II . Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím prodávajícím. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s vratnými obaly, balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, ledaže je v internetovém obchodě výslovně uvedeno něco jiného.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující ze svého. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  b)vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Je-li kupující registrovaným velkoobchodním zákazníkem může se souhlasem prodávajícího provádět objednávky také následujícími způsoby:
  a) prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím, a to zasláním objednávky na e-mailovou adresu prodávajícího (eshop@bcsystem.cz); 
  b)prostřednictvím telefonní komunikace s prodávajícím (tel.: +420 220 870 080, +420 601 501 341), a to pouze po předchozí dohodě nebo v případě úpravy již provedené objednávky.

Registrovaným velkoobchodním zákazníkem je pouze kupující, který je podnikatelem, má zřízen zákaznický účet v internetovém obchodě a jehož souhrn zaplaceného zboží přesáhl v posledních třech (3) kalendářních měsících nejméně 50 000,-- Kč vč. DPH nebo dohodnou-li se tak smluvní strany.

4. Objednávka registrovaného velkoobchodního zákazníka podle čl. III. odst. 3. těchto obchodních podmínek musí obsahovat vždy tyto údaje, jinak je neplatná:

 1. přesný název objednaného zboží;
 2. počet kusů objednaného zboží;
 3. zvolený způsob úhrady kupní ceny objednaného zboží;
 4. údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží;
 5. kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení, případně název; fakturační adresu; dodací adresu; telefonní číslo; e-mail; IČO a DIČ, provádí-li nákup v internetovém obchodě jako kupující v rámci své podnikatelské činnosti).

 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Prodávající nenese odpovědnost za špatně vyplněné údaje zákazníka, zejména ičo, dič a fakturační adresu při odeslání objednávky.

 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 10. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Ověření probíhá e-mailem nebo telefonicky.

11. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména: (a) z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží; (b) kupujícím je osoba, která dříve podstatným způsobem porušila podmínky kupní smlouvy či tyto obchodní podmínky anebo která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu; (c) plnění z kupní smlouvy se stalo objektivně nemožným nebo protiprávním. 

 12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající neodpovídá za jejich neúplnost (chybějící ičo, dič) či špatně vyplněné fakturační údaje.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu též náklady spojené se zálohovanými obaly, balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 2. Kupní cenu zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) předem bankovním převodem: na základě potvrzení objednávky prodávajícím;
b) dobírkou: hotově nebo platební kartou při převzetí zásilky u dopravce;
c) hotově nebo platební kartou: při osobním odběru výdejně zásilek ; 
d) hotově nebo platební kartou: při osobním odběru v provozovně prodávajícího
e) on-line platba platební kartou: v internetovém obchodě;
f) bankovním převodem s odloženou splatností: Tato možnost úhrady je určena pouze registrovaného velkoobchodního zákazníka na základě samostatné dohody.

3. Platba je možná v českých korunách (Kč) při objednávce v Čr a v eurech (EUR) při objednávce ze zahraničí.

4. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na internetovém obchodě. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje, vyjma bankovních poplatků účtovaných bankou kupujícího přímo kupujícímu.

5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bankovního převodu je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti (48) hodin.

 9. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, prodávající odešle zpravidla do tří (3) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky při zaslání zboží na dobírku nebo uhrazení kupní ceny při bezhotovostní platbě. 

 10. Zboží je kupujícímu dodáno:
a) na adresu určenou kupujícím objednávce;
b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil;
c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího

11. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

12.Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 13. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

14. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.“

15. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč. Tento odstavec se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru.
 Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit čímž není dotčeno jeho právo na úhradu marně vynaložených nákladů prodávajícího podle této smlouvy.

16. Kupující je při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího povinen si zboží vyzvednout do jednoho týdne ode dne potvrzení objednávky prodávajícím nebo zaplacení kupní ceny při bezhotovostním způsobu úhrady. Nevyzvedne-li si kupující zboží v této lhůtě, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

 17. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet zásilek na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených zásilek. V případě, že se počet zásilek na přepravním listě neshoduje s počtem doručovaných zásilek, kupující přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí v souladu s reklamačním řádem. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící zásilky nebude uznána.

18. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu s náležitostmi řádného daňového dokladu. Prodávající zašle daňový doklad na e-mailovou adresu kupujícího.

19. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení nepřísluší kupujícímu, který uzavřel s prodávajícím smlouvu v rámci svojí podnikatelské činnosti.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct (14) dnů

a) ode dne převzetí zboží;
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 3. Kupující není oprávněn mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
c) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal  nebo otevřel a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách, příp. do datové schránky prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře. 

 7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu i v případě, že odstoupil jen ohledně části dodaného zboží. Prodávající není povinen zboží zaslané na dobírku při odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení převzít.

 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a ten ho přijal kompletní a nepoškozené.

11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu kompletní, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Zboží musí být v originálním hygienicky uzavřeném balení. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti kupujícího z vadného plnění upravuje Reklamační řád, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, elektronickou poštou (tj. e-mailem, a to i v případě, že zprávy nebudou podepsány elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu) nebo datovými zprávami zaslanými prostřednictvím systému datových schránek.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňují platné právní předpisy, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu pěti (5) let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů zde. 
 

 X. Recenze

 1. Na e-shopu www.svetuklidu.cz mají registrovaní i neregistrovaní zákazníci možnost hodnotit zakoupené produkty a proces objednávky
 2. Průběh hodnocení: Po zakoupení produktů je zákazníkovi odeslán systémový e-mail s výzvou k ohodnocení produktu či obchodu. Přes přiložený odkaz se zákazník proklikne do e-shopu. Zde napíše hodnocení produktu či obchodu na základě své vlastní zkušenosti. K hodnocení využíváme také externí portály Google,  Zboží.cz a Heureku.
 3. Ověřené recenze: Všechna zveřejněná hodnocení jsou ověřená. Autenticitu recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami zákazníků. V praxi to znamená, že v interním systému hodnocení je každá recenze propojená s ID objednávkou zákazníka, a tak jsem schopna ověřit a prokázat, že zveřejněná recenze pochází od reálného spotřebitele, jež v mém obchodě provedl nákup.

 

 XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. Všechna práva k webovým stránkám (vč. internetového obchodu) prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Přílohou obchodních podmínek jsou:

 1. Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 2. Příloha č. 2: Reklamační řád 
 3. Příloha č. 3: Reklamační protokol
 4. Příloha č. 4: Podmínky ochrany osobních údajů

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.10.2023.

 

Bestclean System s.r.o.

Martin Vaněk, jednatel, v.r.