Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(příloha č. 4 obchodních podmínek společnosti Bestclean System s.r.o.)

 

 1. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Bestclean System s.r.o., IČO: 01728709, DIČ: CZ 01728709, se sídlem Mahenova 164/2, 150 00 Praha 5 - Košíře, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210954 (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

a) doručovací adresa:  Bestclean System s.r.o., Hofbauerova 626/2, 163 00 Praha 6 - Řepy
b) e-mail: eshop@bcsystem.cz

c) telefon:  +420 220 870 080, +420 601 501 341
d) datová schránka: p7fu87x

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

          II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, a to: jméno a příjmení; e-mailová adresa; poštovní/fakturační adresa; telefon; IČO / DIČ; údaje spojené s platbou.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje     a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 1. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 2. plnění právních povinností vůči státu;
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1.  Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním internetového obchodu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Jedná se o tyto druhy cookies:
 2. nezbytné cookies – Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 3. analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na správcových webových stránkách. Jedná se o služby:

Zahraniční
 
Google, Google Analytics a Google AdWords, Facebook
 České a slovenské služby
 
Shoptet, Comgate, Sklik, Zboží, Heureka, Seznam, Zásilkovna, PPL, Česká pošta, GLS, Leadhub 
 

IV. Doba uchovávání údajů1. 

1. Správce uchovává osobní údaje:

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu patnácti (15) let od ukončení smluvního vztahu); 

b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však pět (5) let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby:

a) podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy;
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
c) zajišťující marketingové služby;
d) externí účetní, daňový poradce, právní zástupce (advokát nebo notář).
e) osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně.

 V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.
 
 Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

 2. Správce bude předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou výhradně poskytovatelé mailingových cookies souborů uvedení v čl. III. odst. 4. těchto podmínek.

 

 VI. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) poskytovatel webhostingu;
b) poskytovatel marketingových služeb;
c) poskytovaté cookies:

 1. poskytovatelem služby Google Analytics je společnost Google Inc.;
 2. poskytovatelem služby Sklik je společnost Seznam.cz, a.s.;
 3. poskytovatelem služby AdWords je společnost Google Inc.;
  d) případně další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, příp. omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně v listiné nebo elekronické podobě jeho doručením na některý z kontatních údajů správce uvedených v čl. I. odst. 2. těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,     zejména antivirové programy a pravidelné zálohování.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. IX.Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.10.2023.

 

Bestclean System s.r.o.

Martin Vaněk, jednatel, v.r.