920c Podlahový čistič alkalický 5l BCK

Kód: 4.001329
534,82 Kč / ks 442 Kč bez DPH
Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
4.4.2023
Možnosti doručení

Profesionální prostředek pro účinné a šetrné strojní i ruční čištění. Nepěnivý. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

PODLAHOVÝ ČISTIČ KONCENTRÁT ALKALICKÝ

Nepěnivý koncentrovaný prostředek pro strojové i ruční mytí podlah.
Prostředek má silný čistící účinek na většinu typů nečistot.
Nenarušuje umělé hmoty, lehké kovy ani měděné a mosazné součásti podlah.

- Vhodný pro všechny typy mycích strojů
- Vysoká účinnost i na silné a zaschlé nečistoty
- Odstraňuje tuky, mastnotu, stopy pneu, zašlou špínu

- Pro mycí stroje dávkujte v poměru 50–100 ml na 10 l vody
- Možnost napouštění přes směšovací zařízení
- Díky opakovanému plnění lahví šetříte plasty a přírodu


NÁVOD K POUŽITÍ:

Používá se ve formě pracovního roztoku. Pro mycí stroje se dávkuje v množství 50–100 ml na 10 litrů náplně stroje. Pro ruční vytírání se dávkuje 20–80 ml na 10 litrů pracovního roztoku. V případě silného znečištění lze zvýšit dávkování až na 150 ml na 10 litrů.

Nebezpečí. Obsahuje: hydroxid sodný. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/ mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Složení: >30 % Voda

Doplňkové parametry

Kategorie: Univerzální
Velikost balení: 5 l
Výrobek: český

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: